• Câu hỏi:

  Các nhân tố nào có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế?

  • A. Lực lượng sản xuất
  • B. Quan hệ sản xuất 
  • C. Kiến trúc thượng tầng
  • D. Cả a, b, c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC