ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Lưu thông hàng hoá dựa trên nguyên tắc ngang giá. Điều này được hiểu như thế nào là đúng?

  • A. Giá cả của từng hàng hoá luôn luôn bằng giá trị của nó
  • B. Giá cả có thể tách rời giá trị và xoay quanh giá trị của nó
  • C. giá trị = giá cả
  • D. Cả b và c 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1