YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tiền tệ là:

  • A. Thước đo giá trị của hàng hoá
  • B. Phương tiện để lưu thông hàng hoá và để thanh toán
  • C.  Là hàng hoá đặc biệt đóng vai trò là vật ngang giá chung
  • D. Là vàng, bạc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA