• Câu hỏi:

  Chọn phương án đúng về quy luật kinh tế:

  • A. Quy luật kinh tế là quy luật xã hội do con người đặt ra
  • B. Là quy luật khách quan phát sinh tác dụng qua hoạt động kinh tế của con người
  • C. Quy luật kinh tế có tính lịch sử
  • D. Cả b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC