ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Quy luật giá trị có tác dụng:

  • A. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá
  • B. Cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động và phân hoá những người sản xuất
  • C. Điều tiết sản xuất, phân hoá giàu nghèo
  • D. Cả a và b
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1