ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Chức năng nhận thức của kinh tế- chính trị là nhằm: 

  • A. Phát hiện bản chất của các hiện tượng và quá trình kinh tế.
  • B. Sự tác động giữa quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất và kiến trúc thượng tầng. 
  • C. Tìm ra các quy luật kinh tế
  • D. Cả A, B, C
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1