• Câu hỏi:

  Chọn ý sai về tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng?

  • A. Tái sản xuất giản đơn là đặc trưng của nền sản xuất nhỏ
  • B. Tái sản xuất giản đơn là việc tổ chức sản xuất đơn giản, không phức tạp 
  • C. Tái sản xuất mở rộng là đặc trưng của nền sản xuất lớn 
  • D. Sản phẩm thặng dư là nguồn gốc của tái sản xuất mở rộng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

 

 

CÂU HỎI KHÁC