ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Tích luỹ nguyên thuỷ và tích luỹ tư bản khác nhau như thế nào?

  • A. Tích luỹ nguyên thuỷ có trước, tích luỹ tư bản có sau
  • B. Tích luỹ nguyên thuỷ tạo điều kiện cho CNTB ra đời, tích luỹ tư bản mở rộng phạm vi thống trị và bóc lột lao động làm thuê
  • C. Tích luỹ nguyên thuỷ thực hiện bằng bạo lực, tích luỹ tư bản thực hiện bằng biện pháp kinh tế là chủ yếu
  • D. Cả a, b, c
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1