YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Điều kiện tất yếu để sức lao động trở thành hàng hoá là:

  • A. Người lao động tự nguyện đi làm thuê
  • B. Người lao động được tự do thân thể
  • C. Người lao động hoàn toàn không có TLSX và của cải gì
  • D. Cả b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA