ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung của tái sản xuất xã hội bao gồm:

  • A. Tái sản xuất của cải vật chất và QHSX
  • B. Tái sản xuất sức lao động và tư liệu sản xuất
  • C. Tái sản xuất tư liệu tiêu dùng và môi trường sinh thái
  • D. Tái sản xuất sức lao động, của cải vật chất, QHSX và môi trường sinh thái
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1