YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá là:

  • A. Lao động tư nhân và lao động xã hội 
  • B. Lao động giản đơn và lao động phức tạp
  • C. Lao động cụ thể và lao động trừu tượng
  • D. Lao động quá khứ và lao động sống 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA