ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hai mặt của nền sản xuất xã hội là: 

  • A. Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
  • B. Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất
  • C. Sản xuất và tiêu dùng sản phẩm xã hội 
  • D. Tích luỹ và cải thiện đời sống
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1