ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Giá trị của hàng hoá được quyết định bởi:

  • A. Công dụng của hàng hoá
  • B. Quan hệ cung - cầu về hàng hoá
  • C. Lao động xã hội của người sản xuất hàng hoá
  • D. Cả a, b, c
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1