ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất có quan hệ với nhau thế nào? 

  • A. Tác động qua lại với nhau
  • B. Lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất
  • C. QHSX có tác động tích cực trở lại đối với lực lượng sản xuất
  • D. Cả a, b và c
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1