YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Liên hợp quốc dùng chỉ số HDI làm tiêu chí đánh giá sự phát triển, sự tiến bộ của mỗi quốc gia. Chỉ số HDI gồm những tiêu chí cơ bản nào?

  • A. Mức thu nhập bình quân (GDP/người) 
  • B. Thành tựu giáo dục
  • C. Tuổi thọ bình quân
  • D. Cả a, b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA