• Câu hỏi:

  Trong các khâu của quá trình tái sản xuất, khâu nào là mục đích và là động lực?

  • A. Sản xuất 
  • B. Phân phối
  • C. Trao đổi
  • D. Tiêu dùng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC