AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các cặp phạm trù nào thuộc về lý luận tái sản xuất xã hội: 

  • A. Lực lượng sản xuất và QHSX
  • B. Tồn tại xã hội và ý thức xã hội
  • C. Tăng trưởng và phát triển kinh tế
  • D. Cả a, b, c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>