AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quan hệ giữa giá cả và giá trị. Chọn các ý đúng:

  • A. Giá trị là cơ sở của giá cả, là yếu tố quyết định giá cả
  • B. Giá cả là hình thức biểu hiện bằng tiền của giá trị
  • C. Giá cả thị trường còn chịu ảnh hưởng của cung - cầu, giá trị của tiền
  • D. Cả a, b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>