• Câu hỏi:

  Hoạt động nào của con người được coi là cơ bản nhất và là cơ sở của đời sống xã hội?  

  • A. Hoạt động chính trị 
  • B. Hoạt động khoa học 
   chất
  • C. Hoạt động sản xuất của cải vật 
  • D. Hoạt động nghệ thuật, thể thao

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

 

 

CÂU HỎI KHÁC