• Câu hỏi:

  Để xem xét, giải thích nguồn gốc sâu xa của các hiện tượng kinh tế- xã hội phải xuất phát từ: 

  • A. Từ hệ tư tưởng của giai cấp thống trị 
  • B. Từ các hoạt động kinh tế 
  • C. Từ truyền thống lịch sử
  • D. Từ ý thức xã hội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC