ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Lượng giá trị của đơn vị hàng hoá thay đổi:

  • A. Tỷ lệ thuận với năng suất lao động
  • B. Tỷ lệ nghịch với cường độ lao động
  • C.  Tỷ lệ nghịch với năng suất lao động, không phụ thuộc vào cường độ lao động
  • D. Cả a và b 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  VDO.AI

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1