YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Yếu tố quyết định đến giá cả hàng hoá là:

  • A. Giá trị của hàng hoá
  • B. Quan hệ cung cầu về hàng hoá
  • C. Giá trị sử dụng của hàng hoá
  • D. Mốt thời trang của hàng hoá

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA