ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Sức lao động là: 

  • A. Toàn bộ thể lực và trí lực trong một con người đang sống và được vận dụng để sản xuất ra giá trị sử dụng nào đó. 
  • B. Khả năng lao động, được tiêu dùng trong quá trình sản xuất.  
  • C. Hoạt động có mục đích của con người để tạo ra của cải.  
  • D. Cả a và b
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1