ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  ý nào sau đây là ý không đúng về lao động phức tạp:

  • A. Trong cùng một thời gian lao động, lao động phức tạp tạo ra nhiều giá trị hơn lao động giản đơn 
  • B. Lao động phức tạp là lao động giản đơn nhân bội lên
  • C. Lao động phức tạp là lao động trí tuệ của người lao động có trình độ cao
  • D. Lao động phức tạp là lao động trải qua đào tạo, huấn luyện
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1