ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Sản phẩm xã hội gồm có:

  • A. Toàn bộ chi phí về TLSX
  • B. Sản phẩm cần thiết
  • C. Sản phẩm thặng dư
  • D. Cả a, b và c
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1