YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trừu tượng hoá khoa học là:

  • A. Gạt bỏ những bộ phận phức tạp của đối tượng nghiên cứu.
  • B. Gạt bỏ các hiện tượng ngẫu nhiên, bề ngoài, chỉ giữ lại những mối liên hệ phổ biến mang tính bản chất. 
  • C. Quá trình đi từ cụ thể đến trừu tượng và ngược lại.
  • D. Cả B và C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA