• Câu hỏi:

  Chức năng phương pháp luận của kinh tế- chính trị Mác- Lênin thể hiện ở: 

  • A. Trang bị phương pháp để xem xét thế giới nói chung
  • B. Là nền tảng lý luận cho các khoa học kinh tế ngành
  • C. Là cơ sở lý luận cho các khoa học nằm giáp ranh giữa các tri thức các ngành khác nhau.
  • D. Cả B và C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC