AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lao động sản xuất có vai trò gì đối với con người? 

  • A. Tạo ra của cải vật chất để nuôi sống con người
  • B. Phát triển, hoàn thiện con người cả về thể lực và trí lực 
  • C. Giúp con người tích luỹ kinh nghiệm, chế tạo ra công cụ sản xuất 
   ngày càng tinh vi
  • D. Cả a, b, c.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>