YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chọn ý đúng về quan hệ giữa sản xuất với phân phối

  • A. Tồn tại độc lập với nhau
  • B. Phân phối thụ động, do sản xuất quyết định
  • C. Phân phối quyết định đến quy mô, cơ cấu của sản xuất 
  • D. Sản xuất quyết định phân phối, phân phối có tác động tích cực đối với sản xuất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA