ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Bản chất tiền tệ là gì? Chọn các ý đúng:

  • A. Là hàng hoá đặc biệt, làm vật ngang giá cho các hàng hoá khác
  • B. Thể hiện lao động xã hội kết tinh trong hàng hoá
  • C. Phản ánh quan hệ kinh tế giữa những người sản xuất hàng hoá với nhau
  • D. Cả a, b, c
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1