• Câu hỏi:

  "Những thời đại kinh tế khác nhau không phải ở chỗ chúng sản xuất ra cái gì, mà là ở chỗ chúng sản xuất bằng cách nào, với những tư liệu lao động nào". Câu nói trên là của ai? 

  • A. A. Smith
  • B. D.Ricardo
  • C. C.Mác
  • D. Ph.Ăng ghen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

 

 

CÂU HỎI KHÁC