AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Công thức tính giá trị hàng hoá là: c + v + m. ý nào là không đúng trong các ý sau:

  • A. Lao động cụ thể bảo toàn và chuyển giá trị TLSX (c) sang sản phẩm
  • B. Lao động trừu tượng tạo ra giá trị mới (v+m)
  • C. Lao động trừu tượng tạo nên toàn bộ giá trị (c + v + m)
  • D. Cả a, b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>