ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Chọn ý đúng về phát triển kinh tế

  • A. Phát triển kinh tế là tăng trưởng kinh tế bền vững 
  • B. Phát triển kinh tế là tăng trưởng kinh tế, hoàn thiện cơ cấu kinh tế và thể chế kinh tế.
  • C. Phát triển kinh tế là tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống
  • D. Phát triển kinh tế là tăng trưởng kinh tế gắn liền với hoàn thiện cơ cấu kinh tế, thể chế kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1