• Câu hỏi:

  Chọn ý đúng về phát triển kinh tế

  • A. Phát triển kinh tế là tăng trưởng kinh tế bền vững 
  • B. Phát triển kinh tế là tăng trưởng kinh tế, hoàn thiện cơ cấu kinh tế và thể chế kinh tế.
  • C. Phát triển kinh tế là tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống
  • D. Phát triển kinh tế là tăng trưởng kinh tế gắn liền với hoàn thiện cơ cấu kinh tế, thể chế kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC