YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Lao động cụ thể là:

  • A. Là phạm trù lịch sử
  • B. Lao động tạo ra giá trị của hàng hoá
  • C. Tạo ra giá trị sử dụng của hàng hoá
  • D. Biểu hiện tính chất xã hội của người sản xuất hàng hoá

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA