AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Căn cứ vào đâu để phân chia thành tái sản xuất cá biệt và tái sản xuất xã hội? 

  • A. Căn cứ vào phạm vi sản xuất 
  • B. Căn cứ vào tốc độ sản xuất
  • C. Căn cứ vào tính chất  sản xuất
  • D. Căn cứ vào nội dung sản xuất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>