• Câu hỏi:

  Lượng giá trị xã hội của hàng hoá được quyết định bởi:

  • A. Hao phí vật tư kỹ thuật
  • B. Hao phí lao động cần thiết của người sản xuất hàng hoá
  • C.  Hao phí lao động sống của người sản xuất hàng hoá
  • D. Thời gian lao động xã hội cần thiết 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC