YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hai hàng hoá trao đổi được với nhau vì: 

  • A. Chúng cùng là sản phẩm của lao động
  • B. Có lượng thời gian hao phí lao động xã hội cần thiết để sản xuất  ra chúng bằng nhau
  • C. Có lượng hao phí vật tư kỹ thuật bằng nhau
  • D. Cả a và b

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA