AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn ý đúng về tăng cường độ lao động: khi cường độ lao động tăng lên thì:

  • A. Số lượng hàng hoá làm ra trong một đơn vị thời gian tăng lên
  • B. Số lượng lao động hao phí trong thời gian đó không thay đổi
  • C. Giá trị 1 đơn vị hàng hoá giảm đi
  • D. Cả a, b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA