ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Lao động cụ thể là: 

  • A. Nguồn gốc của của cải 
  • B. Nguồn gốc của giá trị 
  • C. Nguồn gốc của giá trị trao đổi
  • D. Cả a, b và c
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1