ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Chọn phương án đúng trong các phương án sau đây:

  • A. Lao động cụ thể được thực hiện trước lao động trừu tượng
  • B. Lao động cụ thể tạo ra tính hữu ích của sản phẩm
  • C. Lao động trừu tượng chỉ có ở người có trình độ cao, còn người có trình độ thấp chỉ có lao động cụ thể.
  • D. Cả a, b, c đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1