• Câu hỏi:

  Thế nào là tăng NSLĐ? Chọn các ý đúng dưới đây:

  • A. Số sản phẩm làm ra trong một đơn vị thời gian tăng lên khi các điều khác không đổi 
  • B. Thời gian để làm ra một sản phẩm giảm xuống, khi các điều kiện khác không đổi
  • C. Tổng số sản phẩm làm ra trong một đơn vị thời gian tăng lên còn tổng số giá trị không thay đổi
  • D. Cả a, b, c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC