ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Giá cả của hàng hoá được quyết định bởi:

  • A. Giá trị của hàng hoá
  • B. Cung cầu và cạnh tranh
  • C. Giá trị của tiền tệ trong lưu thông
  • D. Cả a, b, c
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1