• Câu hỏi:

  Sức lao động trở thành hàng hoá một cách phổ biến từ khi nào?

  • A. Từ khi có sản xuất hàng hoá
  • B. Từ xã hội chiếm hữu nô lệ
  • C. Từ khi có kinh tế thị trường
  • D. Từ khi có CNTB

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC