YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Loại tái sản xuất nào làm tăng sản phẩm chủ yếu do tăng năng suất lao động và hiệu quả sử dụng các nguồn lực?

  • A. Tái sản xuất giản đơn
  • B. Tái sản xuất mở rộng
  • C. Tái sản xuất mở rộng theo chiều rộng
  • D. Tái sản xuất mở rộng theo chiều sâu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA