• Câu hỏi:

  Học thuyết kinh tế nào của C.Mác được coi là hòn đá tảng? 

  • A. Học thuyết giá trị lao động
  • B. Học thuyết giá trị thặng dư
  • C. Học thuyết tích luỹ tư sản
  • D. Học thuyết tái sản xuất tư bản xã hội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

 

 

CÂU HỎI KHÁC