ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Thế nào là tăng trưởng kinh tế bền vững?

  • A. Là sự tăng trưởng ổn định lâu dài và tốc độ rất cao
  • B. Là sự tăng trưởng tương đối cao, ổn định trong thời gian tương đối dài
  • C. Sự tăng trưởng gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái và tiến bộ xã hội
  • D. Cả b và c
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1