• Câu hỏi:

  Tư bản là: 

  • A. Tiền có khả năng đẻ ra tiền 
  • B. Giá trị mang lại giá trị thặng dư bằng cách bóc lột lao động làm thuê
  • C. Công cụ sản xuất và nguyên vật liệu
  • D. Tiền và máy móc thiết bị

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

 

 

CÂU HỎI KHÁC