ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội có quan hệ với nhau: 
    c. 

  • A. Phát triển kinh tế là cơ sở vật chất cho tiến bộ xã hội
  • B. Tiến bộ xã hội thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế
  • C. Thực chất là quan hệ giữa sự phát triển lực lượng sản xuất với phát triển QHSX và kiến trúc thượng tầng
  • D. Cả a, b và c
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1