• Câu hỏi:

  Yếu tố nào được xác định là thực thể của giá trị hàng hoá?

  • A. Lao động cụ thể
  • B. Lao động trừu tượng
  • C. Lao động giản đơn
  • D. Lao động phức tạp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

 

 

CÂU HỎI KHÁC