ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Kinh tế- chính trị Mác - Lênin đã kế thừa và phát triển trực tiếp những thành tựu của: 

  • A. Chủ nghĩa trọng thương
  • B. Chủ nghĩa trọng nông
  • C. Kinh tế chính trị cổ điển Anh 
  • D. Kinh tế- chính trị tầm thường 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1